Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy

เว็บไซต์เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์ ("ผู้จัดการออนไลน์") ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าใช้บริการต่างของผู้จัดการออนไลน์ เพื่อความเชื่อมั่นและความเข้าใจอันดีในการใช้บริการกรุณาอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆด้านล่างนี้


นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของผู้จัดการออนไลน์นั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการออนไลน์ ซึ่งผู้จัดการออนไลน์จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบันผู้จัดการออนไลน์ได้ใช้ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของผู้จัดการออนไลน์โดยเคร่งครัด

การใช้บริการเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่สมาชิกของผู้จัดการออนไลน์ ตามปกติท่านสามารถใช้งานได้ทันทีโดยผู้จัดการออนไลน์จะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากท่าน เว้นแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้บริการเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ของผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของผู้จัดการออนไลน์ ท่านจะได้รับบริการพิเศษที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกของผู้จัดการออนไลน์เท่านั้น สำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับผู้จัดการออนไลน์ ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อและที่อยู่, อีเมล เป็นต้น รวมทั้งสร้างรหัสผ่านสำหรับป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ท่านจึงจะได้รับหมายเลขสมาชิก ซึ่งท่านจะได้รับบริการพิเศษและสามารถทำธุรกรรมต่างๆกับผู้จัดการออนไลน์ และเพื่อประโยชน์ของท่านเองท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และเก็บรักษาหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขการให้บริการตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ต่างๆของผู้จัดการออนไลน์โดยเคร่งครัด และผู้จัดการออนไลน์มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการของท่านและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเลขสมาชิก เป็นทรัพย์สินของผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ เรียกคืน และ/หรือลบข้อมูลทั้งหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างผู้จัดการออนไลน์และผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้จัดการออนไลน์จะไม่เปิดเผยใดๆ เว้นแต่
1. ผู้จัดการออนไลน์ ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อการใช้บริการและ/หรือรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง
2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูลการบริการ การแก้ปัญหาในการให้บริการ การศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของผู้จัดการออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการออนไลน์ขอสงวนสิทธิในการ ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดใดๆระหว่างส่งข้อมูลระหว่างผู้จัดการออนไลน์กับผู้ใช้บริการ เหตุสุดวิสัยใดๆ การถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hack) และ/หรือการกระทำใดๆที่ขัดกฎหมาย ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใดๆก็ตาม


ข้อสงวนสิทธิ (Disclaimer Policy)


ข้อมูลที่ผู้จัดการออนไลน์ได้รับจากท่าน ผู้จัดการออนไลน์จะนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้บริการเว็บไซต์ต่างๆของผู้จัดการออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เสียงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และส่วนประกอบอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ ("เนื้อหา") รวมถึงเวทีสำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน ทั้งหมดนี้ผู้จัดการออนไลน์เป็นเพียงผู้ให้บริการการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ หรือเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเท่านั้น ผู้จัดการออนไลน์ไม่ใช่เจ้าของหรือตัวแทนของเนื้อหา และไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงของเนื้อหาได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้จัดการออนไลน์จึงไม่รับรองความถูกต้องใดๆของเนื้อหาและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดของเนื้อหา รวมทั้งความรับผิดใดๆต่อเจ้าของเนื้อหา ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกใดๆทั้งสิ้น

ในบางส่วนของเว็บไซต์ของผู้จัดการออนไลน์อาจมีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น (Link) ซึ่ง ผู้จัดการออนไลน์มิใช่เจ้าของหรือตัวแทนข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นผู้จัดการออนไลน์ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งความรับผิดชอบจากสินค้าหรือบริการใดๆ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้จัดการออนไลน์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่มีผลหรือน่าจะมีผลต่อซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าผู้จัดการออนไลน์ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใดๆ


ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)


บรรดาข้อความ เนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ แนวคิด รูปแบบการนำเสนอ ซอฟท์แวร์สำหรับใช้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นที่กฎหมายให้การคุ้มครองทั้งหมด ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของผู้จัดการออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัดการออนไลน์แต่เพียงผู้เดียว การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการออนไลน์ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิต่างๆของผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์มีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยเด็ดขาดทันที